ارزش گذاری استارتاپ به روش نمونه کاوی تحلیلی (Analytical Benchmarking)

روش نمونه کاوی تحلیلی یا آنالیتیکال بنچ‌مارکینگ، یک روش نسبی ارزش گذاری بوده که به نوعی میتوان آن را شبیه به روش ارزش منصفانه بازار یا حتی روش مقایسه ای دانست. از میان روش های ارزش گذاری ، در این روش ارزش گذاری، بدون داشتن ریز درامدها و هزینه‌های استارتاپ تحت بررسی، تنها با نگاهی به ارزش گذاری های صورت گرفته روی استارتاپ‌های مشابه داخلی یا خارجی، ارزش گذاری به کمک ضرایب تعدیل اقتصادی، سیاسی و یا تکنولوژیک صورت میپذیرد. این روش ارزش گذاری اگرچه همانند روش‌های نسبی دیگر چالش‌برانگیز است، اما نکته مثبت روش نمونه کاوی تحلیلی این است که در تمامی مراحل بلوغ کسب و کار قابل استفاده بوده و میتواند در زمان‌هایی که با محدودیت داده مواجه هستیم، ارزش کسب و کارهای مشابه استارتاپ تحت بررسی را، در زیست بومی که در آن مشغول به فعالیت هستیم، بدهد. در صورت علاقمند بودن به مفهوم ارزشگذاری ، مقاله‌ی دیگر رتیبا، با موضوع  ارزش گذاری  را مطالعه فرمایید.

ارزش گذاری استارتاپ به روش نمونه کاوی تحلیلی
ارزش گذاری استارتاپ به روش نمونه کاوی تحلیلی

اساس روش ارزشگذاری به روش نمونه کاوی تحلیلی چیست؟

اگر در ارزش گذاری استارتاپ به روش ارزش منصفانه بازار می‌کوشیدیم که استارتاپی مشابه استارتاپ تحت بررسی در زیست بوم کسب و کار خود بیابیم و با استفاده از داده‌های ارزش گذاری افشا شده‌ی آن، ارزش استارتاپ تحت بررسی را تخمین بزنیم؛ در ارزش گذاری استارتاپ به روش نمونه کاوی تحلیلی دیگر نیازی به پیدا کردن استارتاپ در زیست بوم استارتاپی خود ما نخواهد بود. در این حالت ابتدا استارتاپ‌هایی موفق که مدل کسب و کارشان شبیه مدل کسب و کار استارتاپ تحت بررسی است پیدا کرده، اطلاعاتی کلیدی همچون اندازه بازار هدف، ارزش استارتاپ، میزان سرمایه جذب شده، عمر کسب و کار و غیره را جمع‌آوری کرده و وارد فرآیند ارزش گذاری میشویم. در گام دوم کافی است که همان اطلاعات را برای استارتاپ تحت بررسی خویش از منابع معتبر استخراج کرده و همانند روش مقایسه‌ای، به کمک یک سری نسبت‌ها، ارزش استارتاپ را تخمین بزنیم.

باید توجه داشت که هرچه تعداد استارتاپ‌های بنچ‌مارک شده در این روش بیشتر باشد، میانگین به دست آمده از این نمونه کاوی‌ها قابل اتکاتر خواهد بود. نرم‌افزار ارزش گذاری رتیبا با دارا بودن غنی‌ترین پایگاه داده ارزش گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف کسب و کار این امکان را به شما خواهد داد که به صورت رایگان و در لحظه، این تنها با چند کلیک ساده، این مقادیر میانگین را به دست آورید. هرچند باید توجه داشت که این تنها گام اول در ارزش گذاری به روش نمونه کاوی تحلیلی است. در گام دوم می‌بایست پارامترهای کلیدی برای محاسبه ضرایب تعدیل این مقادیر ارزش گذاری را به دست آورید که این قسمت مهم‌ترین و البته دشوارترین بخش از ارزش گذاری استارتاپ به این روش است.

انتخاب پارامترهای کلیدی در روش نمونه کاوی تحلیلی، به منظور محاسبه‌ی ضرایب تعدیل، کاملا در اختیار ارزش گذار بوده و هیچ الگوی مدونی برای این کار در دنیا وجود ندارد. درواقع می‌توان گفت که هرچه داده‌های اقتصادی، تکنولوژیک و یا حتی سیاسی کشور مبدا و کشور مقصد-که استارتاپ تحت بررسی و استارتاپ‌های بنچ‌مارک شده در آنها حضور دارند-بیشتر باشد، احتمالا میانگین وزنی آنها، ضریب تعدیل قابل قبول تری را به ارزشگذار بدهد. ضریب تعدیل به کار رفته در ارزش گذاری استارتاپ‌ها به کمک نرم افزار ارزش گذاری رتیبا، از میانگین گیری وزنی ۴۰ پارامتر سیاسی، احتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی در روش نمونه کاوی تحلیلی به دست آمده است که در بیش از یکصد حوزه کسب و کاری استارتاپ‌ها وزن‌دهی شده و متناسب با حوزه فعالیت استارتاپ تحت بررسی، بازار هدف و البته مرحله‌ی جذب سرمایه‌ی آن، محاسبه می‌گردند.

پارامترهای کلیدی به کار رفته در روش نمونه کاوی تحلیلی

 • اندازه بازار هدف
 • سرانه تولید ناخالص داخلی- با نرخ برابری قدرت خرید
 • ضریب نفوذ اینترنت
 • نرخ خرید اینترنتی
 • جمعیت
 • شاخص جهانی نوآوری
 • و غیره

زمانی که بسته به حوزه فعالیت استارتاپ تحت ارزش گذاری، تک تک این پارامترهای کلیدی برای بازارهای هدف کشور(های) مبدا و مقصد محاسبه گردید، کافی است، پارامتر مربوط به کشور مبدا را به پارامتر متناظر در کشور مقصد تقسیم نمایید؛ در اینصورت شما ضریب تعدیل مربوط به آن پارامتر را محاسبه نموده اید. حال زمان آن است که به هرکدام از این پارامترها وزن بدهید. باید توجه داشته باشید که به عنوان مثال در ارزش گذاری یک استارتاپ تاکسی آنلاین، به روش نمونه کاوی تحلیلی، وزن ضریب تعدیل مرتبط با اندازه بازار هدف، از وزن ضریب تعدیل مرتبط شاخص جهانی نوآوری، می بایست بیشتر در نظر گرفته شود.

رتیبا

مثال ارزشگذاری به روش نمونه کاوی تحلیلی برای استارتاپ تاکسی آنلاین

برای تشریح بهتر مساله‌ی ارزش گذاری به روش نمونه کاوی تحلیلی، فرض کنید همان استارتاپ تاکسی آنلاین بعد از ۳ سال از فعالیت خود تصمیم دارد افزایش سرمایه داده و قبل از آن می‌خواهد از ارزش کسب و کار خود مطلع شود. استارتاپ در ایران تاسیس شده است و بازار هدفش هم کشور ایران است. فرض کنید با بررسی کشور‌های مختلف، با میانگین‌گیری از استارتاپ‌های متعدد به این مقادیر رسیده‌ایم:

 • میانگین وزنی ارزش استارتاپ‌های مشابه استارتاپ تحت بررسی: ۱۰۰ میلیون دلار
 • میانگین وزنی عمراستارتاپهای مشابه استارتاپ تحت بررسی: ۷۲ ماه
 • میانگین وزنی سرانه تولید ناخالص داخلی- با نرخ برابری قدرت خرید، در بازار هدف استارتاپ تحت بررسی: ۱۸۵۰۰ دلار
 • میانگین وزنی سرانه تولید ناخالص داخلی- با نرخ برابری قدرت خرید، در بازار هدف استارتاپ‌های مشابه استارتاپ تحت بررسی: ۲۵۲۰۰ دلار
 • میانگین وزنی جمعیت در بازار هدف استارتاپ تحت بررسی: ۸۵ میلیون نفر
 • میانگین وزنی جمعیت در بازار هدف استارتاپ‌های مشابه استارتاپ تحت بررسی: ۱۲۵ میلیون نفر
 • میانگین وزنی ضریب نفوذ اینترنت در بازار هدف استارتاپ تحت بررسی: ۷۰ درصد
 • میانگین وزنی ضریب نفوذ اینترنت در بازار هدف استارتاپ‌های مشابه استارتاپ تحت بررسی: ۸۳ درصد

در واقع ما در مثال فوق، تنها از دو ضریب تعدیل جمعیت بازار هدف و سرانه تولید ناخالص داخلی-با نرخ برابری قدرت خرید- در روش نمونه کاوی تحلیلی استفاده نموده‌ایم. برای محاسبه ضریب تعدیل سرانه تولید ناخالص داخلی- با نرخ برابری قدرت خرید کافی است مقدار استارتاپ تحت بررسی بر مقدار برای استارتاپ‌های مشابه تقسیم نماییم، که در این صورت مقدار آن برابر خواهد بود با: %73.41

برای محاسبه جمعیت بازار هدف استارتاپ در روش نمونه کاوی تحلیلی، استفاده از جمعیت کشورهای بازار هدف به تنهایی کافی نبوده و جهت تدقیق محاسبات از جمعیت موثر بازار هدف استفاده میشود که برابر است با جمعیت کشور بازار هدف ضربدر ضریب نفوذ اینترنت در آن کشور. در واقع جمعیتی جزو بازار هدف این استارتاپها است که جزو جامعه استفاده کننده از اینترنت در آن کشور باشد. ضریب تعدیل جمعیت بازار هدف در این مثال برابر خواهد بود با: %84.33

حال اگر فرض کنیم که وزن هرکدام از این ضرایب تعدیل برابر باشد، می‌توان گفت که ضریب تعدیل نهایی برابر با 78.87 درصد خواهد بود. که این بدین معناست که مطابق نتایج ارزش ذگایر به روش نمونه کاوی تحلیلی، اگر استارتاپ‌های مشابه استارتاپ تحت بررسی، در فضای کسب و کار ایران مشغول فعالیت باشند، به طور میانگین، در سن ۶ سالگی، چیزی در حدود 78.87 میلیون دلار ارزش خواهند داشت. اما باید توجه داشت که استارتاپ تحت بررسی ما، ۳۶ ماه عمر دارد و این تفاوت باید به نوعی جبران گردد. برای تنزیل کردن این مقادیر از دو استراتژی می‌توان استفاده نمود. یا اینکه میانگین رشد سالانه استارتاپ‌ها در ایران را محاسبه کرده و عدد 78.87 میلیون دلار را به ازای آن تنزیل کنیم؛ یا بسته به مرحله‌ی جذب سرمایه استارتاپ و ریسک‌هایی که برای آن می‌بینیم، یک نرخ تنزیل به اختیار خودمان انتخاب نماییم.

اگر قصد ارزش گذاری استارتاپ و یا کسب و کار خود را دارید، فرم درخواست ارزش گذاری را تکمیل نمایید. کارشناسان ارزش گذاری رتیبا در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.