1 دیدگاه

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه

کاربران در موفقیت و عدم موفقیت استارتاپ‌ها مخصوصا در اوایل شروع فعالیت، نقش بسیار مهمی دارند. از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با کاربر، شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه و شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال ماهانه می‌باشند که همانطور که واضح است در دسته‌بندی شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با کاربر قرار می‌گیرند. در ادامه نحوه محاسبه و تحلیل آن‌ها بیان شده است. اگر به موضوع شاخص‌های کلیدی عملکرد علاقمند هستید، مطالعه مقاله‌ی ” شاخص های کلیدی عملکرد در سرمایه‌گذاری خطرپذیر ” را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه DAU) Daily Active User) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه (DAU) : تعداد کل کاربران منحصر بفردی که در یک روز معین با محصول شما ( وبسایت  یا اپلیکیشن موبایل) ارتباط برقرار کرده اند. همانطور که در تعریف این شاخص کلیدی عملکرد ذکر شده است، منظور از کاربر، کاربری است که در طول روز یکبار به محیط وبسایت و یا اپلیکیشن شما مراجعه کرده باشد، اگر کاربری در طول روز چندین بار مراجعه داشته باشد، تنها یک بار در شمارش شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه محاسبه می گردد. به عنوان مثال اپلیکیشن اینستاگرام در سال 2019، 500 میلیون کاربر فعال روزانه داشته است. از آنجایی که شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه به عنوان یکی از معیارهای اصلی رشد استارتاپ‌های مبتنی بر وب‌سایت و اپلیکیشن موبایل می‌باشد، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکردی است که در این استارتاپ‌ها محاسبه و رصد می‌شود.

اگرچه با توجه به ماهیت کسب و کار و میزان تعامل آن با مشتریان خود، ممکن است از شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه یا کاربر فعال ماهانه استفاده شود، ولی به طور کلی در کنار شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال ماهانه نیز بررسی می گردد تا در نهایت بتوان ضریب چسبندگی یا همان نرخ وابستگی کسب و کار را  بررسی کرد.

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال ماهانه (MAU) Monthly Active User چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال ماهانه (MAU) مانند شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه می‌باشد تنها با این تفاوت که بازه زمانی این شاخص کلیدی عملکرد، به صورت ماهانه تعریف می شود. شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال ماهانه، نشان دهنده‌ی تعداد کل کاربران منحصر بفردی است که در بازه زمانی یک ماهه با وبسایت و یا اپلیکیشن شما درگیر بوده‌اند. به عنوان مثال مقدار شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال ماهانهبرای اپلیکیشن اینستاگرام درسال 2019، یک میلیارد نفر بوده است. نکته مهم در محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه، تعریف معیار دقیقی برای کاربر فعال می‌باشد.

منظور از کاربر فعال چیست؟

کاربری که تنها وارد اپلیکیشن و یا وب‌سایت شده باشد؟  یا کاربری که اقدام خاصی  شامل خرید، مشاهده فیلم، ارائه نظر و … را در محیط وب‌سایت و یا اپلیکیشن انجام داده باشد؟ همچنین برای بررسی صحیح روند کاهش یا افزایش شاخص‌های کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه در بازه‌های زمانی مشخص، تعریف کاربر فعال باید در تمامی ماه‌ها ثابت باشد و تغییر نکند. در محاسبه این شاخص‌های کلیدی عملکرد پس از تعریف دقیق و روشن از کاربر فعال، بایستی بازه زمانی مورد درخواست که می تواند ماهانه، هفتگی و یا روزانه باشد مشخص گردد و در نهایت جمع‌آوری و شمارش داده‌های مربوط به کابران در بازه زمانی انتخاب شده است.

به عنوان مثال برای استارتاپی معیار کاربر فعال انجام حداقل یک عمل (کلیک یا پیمایش) در بازه زمانی روزانه تعریف شده و رویدادهای زیر در مورد کاربران برای یک روز خاص در برنامه ضبط شده است:

کاربر 1: یک دکمه کلیک کرده و برنامه را بسته، بعد از مدتی مجدد وارد برنامه شده و دکمه‌ی دیگری را کلیک کرده

کاربر 2: برنامه را باز کرده و هیچ اقدامی نکرده

کاربر 3: برنامه را باز کرده، پیمایش کرده و دکمه ای را کلیک کرده

نتیجه در پایان روز، شمارش دو کاربر فعال روزانه می باشد، دقت کنیم که کاربر 1 اگرچه دوبار به محیط برنامه وارد شده و اقدامی انجام داده، اما از آنجایی که منظور از کاربر فعال روزانه، کاربر منحصر بفرد است، تنها یکبار شمارش می‌شود. کاربر 2، چون اقدامی که به عنوان کاربر فعال تعریف شده انجام نداده، در شمارش کاربر فعال روزانه لحاظ نمی‌شود. یکی از معایب استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه به منظور بررسی و مقایسه وضعیت استارتاپ‌ها، تعاریف متفاوت کاربر فعال در استارتاپ‌ها و در نتیجه محاسبه متفاوت این شاخص‌های کلیدی عملکرد می باشد.

با این حال اگرچه هر دوی این شاخص ها (کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه) نشان دهنده روند رشد و توسعه استارتاپ می‌باشد، اما از تقسیم این دو شاخص کلیدی عملکرد بر هم به عنوان معیاری دقیق تر جهت درگیری کاربر با محصول استفاده می شود.

نسبت کاربر فعال روزانه به کاربر فعال ماهانه (DAU/MAU) و یا همان نرخ وابستگی (Stickiness Ratio) چیست؟

از تقسیم کاربر فعال روزانه بر کاربر فعال ماهانه شاخص نرخ وابستگی و یا نرخ چسبندگی کاربر (Stickiness Ratio) است. این نسبت نشان دهنده‌ی کاربران فعال ماهانه‌ای است که با محصول شما در طول یک روز درگیر هستند. این نسبت همچنین نشانه‌ای از چگونگی جذب کاربر است. اگر کاربران در طول ماه فقط چند بار با وبسایت و یا اپلیکیشن شما ارتباط برقرار کنند، این نسبت مقدار کمی خواهد بود. اما اگر کاربران بسیار درگیر باشند و در بیشتر روزها تعامل خود با وبسایت و یا اپلیکیشن را حفظ کرده باشند، نسبت کاربر فعال روزانه به کاربر فعال ماهانه افزایش می‌یابد. نسبت کاربر فعال روزانه به کاربر فعال ماهانه (نرخ وابستگی) برای استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه خود هستند، می‌تواند یک شاخص مهم و مفید در تخمین میزان کشش محصول و ارزیابی درآمدهای بالقوه آن‌ها باشد.

نسبت کاربر فعال روزانه به کاربر فعال ماهانه (نرخ وابستگی) ارتباط بسیاری با ماهیت و حوزه فعالیت استارتاپ دارد، به عنوان مثال در اپلیکیشن‌های بازی نسبت کاربر فعال روزانه به کاربر فعال ماهانه در حدود 20 تا 30درصد مناسب است و یا برای اپلیکیشن های پیام‌رسان که کاربر درگیری زیادی در طول روز و ماه دارد، نرخ حدود 50 درصد عالی است، اینستاگرام در سال گذشته دارای نرخ وابستگی 50% بوده است. به طور کلی اکثر استارتاپ‌ها در تلاش هستند که به عدد 20 درصد برای نرخ وابستگی (نسبت کاربر فعال روزانه به کاربر فعال ماهانه) دست پیدا کنند.

شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانهشاخص کلیدی عملکرد مرتبط با کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه چیست ؟

همانطور که اشاره شد، از آنجایی که ممکن است استارتاپ‌ها، تعاریف متفاوتی از کاربر فعال داشته باشند، این شاخص‌های کلیدی عملکرد (کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه) نمی‌توانند معیار مناسبی برای مقایسه صحیح آنها باشند، در نتیجه بهتر است در کنار شاخص‌های کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه و کاربر فعال ماهانه از شاخص‌های دیگری مانند نرخ نگهداشت مشتری و نرخ ریزش مشتری نیز استفاده کرد تا به درک صحیح و روشنی از وضعیت استارتاپ دست یافت.

باید توجه داشت که انتخاب شاخص‌های کلیدی عملکرد برای یک کسب و کار، تحت تاثیر میزان بلوغ کسب و کار، بازاری که در آن مشغول فعالیت است، وضعیت فضای رقابتی و بسیاری موارد دیگر بوده که این مساله مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی می‌باشد. کارشناسان رتیبا این آمادگی را دارند که با ارزیابی دقیق مدل کسب و کار استارتاپ شما، شاخص‌های کلیدی عملکرد بهینه را انتخاب کرده و عملکرد کسب و کار شما را تحلیل نمایند. کافی است اطلاعات خود را در فرم درخواست ارزیابی ثبت نموده و منتظر تماس کارشناسان رتیبا باشید.

مقالات مرتبط

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • […] شاخص کلیدی عملکرد کاربر فعال روزانه در استارت‌آپ‌ها و… و شاخص کلیدی عملکرد نرخ تبدیل در استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا و شاخص کلیدی عملکرد ارزش طول عمر مشتری در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا و شاخص های کلیدی عملکرد نرخ سوختن سرمایه (نرخ پول سوزی) و زمان بقا در استارت‌آپ‌ها (رتیبا) […]

    پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست

ثبت درخواست ارزگداری